Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 11/2022
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzcianie

Regulamin
korzystania z szafek szkolnych przez uczniów w Szkole Podstawowej w Trzcianie

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6 poz. 69 ze zmianami).

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin korzystania z szafek szkolnych określa szczegółowe zasady oraz organizację użytkowania szafek przez uczniów klas 4-8 oraz uczniów klas 1-3,
 2. z wyłączeniem punktów dotyczących użytkowania kluczy.
 3. Szafki są ponumerowane i stanowią własność szkoły. Szafki klas 4-8 są zamykane na zamek, klas 1-3 na magnes.
 4. Każda szafka klas 4-8 posiada dwa klucze: jeden do użytku ucznia i drugi zapasowy, który pozostaje w szkole i nie podlega wydawaniu. /Wyjątek stanowi udostępnienie go rodzicowi lub prawnemu opiekunowi dziecka w celu dorobienia zagubionego klucza po wypełnieniu formularza, który stanowi załącznik nr 2 niniejszego regulaminu/.
 5. Uczniowie korzystają z szafek BEZPŁATNIE.
 6. Uczeń nabywa prawo do korzystania z przydzielonej szafki jedynie w czasie nauki
  w szkole.
 7. Szafki wpisane są do księgi inwentarzowej i podlegają okresowemu spisowi z natury, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Dyrekcja szkoły, nauczyciele oraz pozostali pracownicy szkoły mają prawo zwracać uwagę na wszelkie przejawy nieprawidłowości w zakresie dysponowania i użytkowania szafkami szkolnymi.
 9. Dostęp do ewidencji użytkowania szafek ma Dyrekcja Szkoły i wskazani przez Dyrektora Szkoły pracownicy administracji i obsługi.

II. Zadania i obowiązki użytkowników szafek

 1. Szafki szkolne mają służyć uczniom do przechowywania ubrań, książek, pomocy naukowych oraz innych przedmiotów związanych z funkcjonowaniem ucznia na terenie szkoły.
 2. Użytkownik szafki ponosi odpowiedzialność za jej zawartość, powinien zadbać o jej należyte użytkowanie i poszanowanie.
 3. Niedopuszczalne jest przechowywanie w szafkach szkolnych jakichkolwiek substancji chemicznych lub biologicznych mogących stwarzać zagrożenie dla społeczności szkoły, a także brudnych ubrań i nieświeżej żywności.
 4. Kategorycznie zabrania się przechowywania w szafkach alkoholu, wyrobów tytoniowych, środków odurzających oraz środków i przedmiotów uważanych za niebezpieczne.
 5. Uczeń powinien przechowywać w szafce swoje rzeczy w taki sposób, aby zachować zasady porządku, higieny i bezpieczeństwa.
 6. W szafkach nie należy przechowywać rzeczy wartościowych, za utratę których szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Zabrania się dokonywania wewnątrz i na zewnątrz szafki napisów, rysunków naklejania zdjęć, naklejek oraz innych działań zmieniających jej wygląd. Za ewentualne zniszczenia finansowo odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie ucznia.
 8. Zabrania się uczniom samodzielnego dokonywania jakichkolwiek napraw szafek
  Może to zrobić jedynie konserwator szkolny.
 9. Uczeń nie może udostępniać przydzielonej szafki innym uczniom, a także zamieniać się z nimi szafkami. Próby otwierania szafek innych uczniów, będą traktowane jako naruszenie cudzej własności.
 10. Ewentualne kradzieże mienia oraz wszelkie uszkodzenia i usterki szafki uczeń powinien zgłosić natychmiast po zauważeniu do wychowawcy, sekretariatu lub Dyrekcji szkoły.
 11. Pod koniec roku szkolnego użytkownik szafki zobowiązany jest do opróżnienia szafki ze wszystkich znajdujących się tam przedmiotów i oddania klucza wychowawcy klasy.
 12. Na kolejny rok szkolny uczniowi zostaje przydzielona kolejna szafka.

III. Klucze i zasady ich użytkowania

 1. Każdy szafka posiada zamek zabezpieczający przed dostępem osób nieuprawnionych.
 2. Klucze zapasowe do wszystkich szafek znajdują się w sekretariacie szkoły.
 3. Wychowawca klasy sporządza listę uczniów z imieniem i nazwiskiem, numerem szafki oraz numerem seryjnym klucza. /Załącznik nr 3/.
 4. Wychowawca przydziela uczniom numer szafki w kolejności wg alfabetycznej listy numerów uczniów zapisanych w e-dzienniku.. Zamiana szafek w trakcie użytkowania nie jest możliwa.
 5. Uczeń klasy 1-3 otrzymuje szafkę z numerkiem, którą użytkuje przez okres nauki
  w edukacji wczesnoszkolnej.
 6. Uczeń klasy 4-8 otrzymuje klucz do szafki wraz z breloczkiem z zapisanym numerem szafki /breloczek otrzymuje uczeń jednorazowo/ dopiero po zapoznaniu się i akceptacji niniejszego regulaminu./Załącznik nr 1/.
 7. Uczniowie kontynuujący naukę w szkole w kolejnym roku szkolnym ponownie otrzymają klucz do szafki.
 8. Uczniowie, którzy w danym roku kończą naukę w szkole zobowiązani są do zwrotu klucza najpóźniej w ostatnim tygodniu danego roku szkolnego. Rodzice uczniów, którzy nie zwrócą klucza będą obciążeni kosztem jego dorobienia z otrzymanej wersji zapasowej.
 9. Uczniowie przenoszący się do innej szkoły zwracają klucz przed odebraniem dokumentów. Za odbiór klucza odpowiedzialny jest wychowawca klasy.
 10. W przypadku zagubienia klucza lub jego uszkodzenia uczeń zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie wychowawcę klasy, a koszt dorobienia klucza lub wymiany wkładki ponosi rodzic.
 11. Uczeń zabezpiecza swoje mienie poprzez prawidłowe zamykanie szafki, nie pozostawia klucza w zamku oraz nie udostępnia go innym osobom.
 12. Wychowawca klasy jest zobowiązany do zapoznania uczniów z niniejszym regulaminem i do stałej kontroli właściwego użytkowania szafek.
   

IV. Przypadki szczególne

 1. W przypadku zniszczenia szafki, kiedy znany jest sprawca, rodzic ponosi całkowite koszty związane z naprawą lub zakupem nowej szafki.
 2. Postępowanie wyjaśniające w przypadkach szczególnych prowadzi Dyrektor Szkoły.
 3. Szkoła posiada zapasowy kluczyk do szafki, może kontrolować przechowywane
  w niej rzeczy. W przypadku nieobecności użytkownika szafki, gdy zachodzi taka konieczność, pracownik szkoły po uzyskaniu wcześniej zgody dyrektora lub pedagoga w obecności świadka ma prawo wglądu do szafki ucznia.
 4. W przypadku zagubienia klucza pracownik szkoły otwiera szafkę tylko w obecności ucznia.
   

V. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie po akceptacji przez dyrekcję szkoły, radę pedagogiczną, radę rodziców oraz samorząd uczniowski.
 2. Wszyscy uczniowie szkoły korzystający z szafek zobowiązani są znać, przestrzegać
  i stosować postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku nieprzestrzegania postanowień regulaminu konsekwencje wobec uczniów wyciąga Dyrektor Szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Osoba nieakceptująca niniejszego regulaminu nie otrzymuje szafki, korzysta wówczas z ogólnodostępnego wieszaka wystawionego w określonym przez Dyrektora miejscu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy oświatowe.

Artur Szary
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Trzcianie


Do pobrania: