Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych ustalone przez dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i Samorządu Szkolnego w roku szkolnym 2023/2024:

  • 2 listopada 2023 r.,
  • 2 maja 2024 r.,
  • 31 maja 2024 r.

3 dni egzamin ósmoklasisty:

  • 14 maja 2024 r.,
  • 15 maja 2024 r.,
  • 16 maja 2024 r.